1img_0043-(2)
Det finnes mange barn som lever i gatene i Cochabamba uten fast tilsyn av voksne (Illustrasjonsfoto)

Om Barnelandsbyen "Nytt Håp" (VINE)

Når voksne har det vanskelig - har barna det verre. Dette er virkeligheten som både misjonen og andre hjelpeorganisasjoner stadig konfronteres med i Bolivia . Gang på gang har man vært nødt til å ta seg av foreldreløse og forlatte barn, barn som lider av traumer og vonde opplevelser på grunn av omsorgssvikt fra de som burde stå dem aller nærmest, nemlig sine egne foreldre.

Bolivia er, tross store naturforekomster, det fattigste landet i Sør Amerika. Landet er nesten 3 ganger større enn Norge i areal, og har mer enn 11 millioner innbyggere. Befolkningen bor for det meste i jungelområder med tropisk hete og fuktighet og i fjellpartiene rundt Andesfjellene, der klimaet er tørt og kaldt. De fleste innbyggerne, ca 60% er indianere, der quechua og aymara er de største indianerstammene. Analfabetismen er høy, og gjennomsnittsalderen lav. Hovedstaden i Bolivia er La Paz, som er en av verdens høyest beliggende byer.

Cochabamba er med sine rundt 1 million innbyggere den tredje største byen i Bolivia. Byen ligger i Andesfjellene i nesten 2600 meters høyde over havet. Byen har den senere tiden vokst i rekordfart, særlig på grunn av det behagelige klimaet som gjør det attraktivt for mennesker fra andre deler av Bolivia å bosette seg. Imidlertid har byen hatt og har fortsatt store utfordringer med infrastrukturen. Mange mennesker lever på eller under fattigdomsgrensen i gatene, og flere tusen barn lever i storbyen som foreldreløse eller forlatte barn.

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.

Trangen etter å hjelpe noen av de foreldreløse og forlatte barna var grunnlaget for ideen om å starte en barnelandsby i Cochabamba. Navnet ble Villa Infantil "Nueva Esperanza" (Barnelandsbyen "Nytt Håp"), som heretter forkortes til VINE. Navnet uttrykke ønsket om å gi nytt håp til sårbare barn som enten er helt forlatt av sine foreldre, eller at foreldrene ikke er i stand til å ta seg av barna siden. Det er mye rusmisbruk, alkohol, familievold og utstrakt omsorgssvikt i Cochabamba. Men gjennom årene regner man med at kanskje så mange som 200 barn har blitt hjulpet til et godt liv gjennom arbeidet i VINE. Og veldig mange av dem har i dag egen familie med både barn og jobb. 

Barnelandsbyen ble bygget opp som et humanitært arbeid av Nordisk Pinsemisjon med midler fra den norske TV-aksjonen "Håp" i 1983. Allerede i 1979 begynte planleggingen, som tok lang tid på grunn av flere regjeringsskifter i landet. I 1984 begynte man å bygge, og i oktober 1985 flyttet de første barna inn i barnelandsbyen. Den offisielle innvielsen fant sted 1. mars 1986. 

VINE-familien

VINE-familien består i dag av rundt 30 barn og tenåringer, pluss noen utflyttede som har nådd myndighetsalder. Mellom 20 og 25 barn bor inne i selve barnelandsbyen som har en beliggenhet i et lite dalføre helt i utkanten av Cochabamba, like nedenfor åsen med Kristus-statuen. Barna er fordelt på 3 småhus med 7-8 barn i hvert av dem.

Tenåringsguttene bor i et eget guttesenter, som rundt 1990 ble bygget og innredet for å ta imot tenåringsgutter som flytter ut av barnelandsbyen, og som skal lære å stå på egne ben. Her får de bo til de når myndighetsalder.

For ca. 20 år siden ble det også bygget et eget jentesenter. Det står for tiden ledig, fordi man har få jenter i tenåringsalderen, men først og fremst fordi det er tryggere for jentene å bo i småhusene inne i selve barnelandsbyen. Der får de assistere mammaene i husene med husarbeid og hjelp til de yngre barna med praktiske ting. 

Ungdommer som når myndighetsalder på 18 år, flytter som studenter, til egne hybler med støtte fra barnelandsbyen til husleie, strøm og utdannelse. Noen av jentene leier rom i jentesenteret.

Tilbakeføring til biologisk familie

Bolivianske myndigheter har den siste tiden fastsatt en "policy" om at alle barnehjemsbarn skal tilbakeføres til bioligisk familie så langt det er mulig. Noen av våre barn er helt uten familie, og disse blir boende permanent i barnelandsbyen til nådd myndighetsalder. Men de fleste av barna har biologisk familie, en fetter eller kusine, en tante og onkel, kanskje eldre søsken, som etter en grundig prosess kan idømmes oppdrageransvaret for barnehjemsbarn. Faktisk er det også tilfeller der moren, som tidligere ikke var i stand til å ta seg av barna sine, etter noen år får forbedret sin livssituasjon og dermed vil være i stand til på nytt å gjenforenes med sine egne barn.

Ingen av våre barn blir tilbakeført til biologisk familie uten at man over en viss tid lar barna blir kjent med familien sin. Det skjer ved at de får lov å komme på besøk i barnelandsbyen for å hilse på, etter hvert kan barna "prøvebo" hjemme hos slektningene sine, og når barna selv er klare for det, kan de flytte hjem til familien sin.

Barnelandsbyen får stadig nye barn, men også en del som flytter ut til biologisk familie. Dermed blir ikke barna nødvendigvis boende i barnelandsbyen helt til de blir voksne, slik de gjorde tidligere.

Vi hilser slike familiegjenforeninger velkommen, fordi det som regel er best for barna å bo sammen med egen biologisk familie. Dette er jo også noe som er nedfelt i FN's barnekonvensjon, at alle barn har rett til en familie.

Personalet

I starten ble VINE ledet av norske misjonærer som bodde fast inne i barnelandsbyen gjennom flere år. Etter en lang nasjonaliseringsperiode er alle ansatte siden 2007 lokale bolivianere fra Cochabamba. Personalet består i dag av 
  - daglig leder
  - en mamma (ofte kalt "tante") og en helgevikar i hvert hus
  - leder for guttesenteret
  - psykolog, sosialarbeider og regnskapsfører
  - vaktmester med ansvar for alt vedlikeholdsarbeid, og som bor fast inne barnelandsbyen sammen med sin familie
For tiden er det 12-13 lønnede medarbeidere i VINE.

Volontører

Enkelte perioder har unge mennesker fra Norge, Sverige og andre europeiske land reist til Bolivia for jobbe som volontører i kortere eller lengre tid i VINE. Dette er en fin måte for ungdommer å bli kjent med en annen kultur, praktisere spansk, men først fremst være til støtte og hjelp for barna og ungdommene i VINE. Også studenter fra Cochabambas universitet har praktisert i VINE med leksehjelp og praktiske oppgaver.

På grunn av corona-pandemien har man ikke kunnet ha volontører i VINE, men man ser for seg at dette igjen kan bli aktuelt.

Finansiering - fadderordning

Barnelandsbyen VINE finansieres nesten i sin helhet av frivillige gaver fra faddere og andre faste givere. Tønsberg Pinsekirke Betania gjennom ressursgruppen har det overordnede ansvaret for både innsamling og utsendelse av midler til VINE. Til nå har man klart finansieringen med frivillige gaver, og i 2021 ble hele 1.3 millioner norske kroner sendt ut. 

Alle innkomne midler sendes uavkortet til VINE hver eneste måned !! 

Det er lite økonomisk støtte fra lokale myndigheter på grunn av dårlig økonomi, og støtten gis i form av tørrvarer, frukt, kjøtt og annen naturalia. Verdien av støtten er kun 10 bolivianos (ca. 13 kroner) pr. barn pr. dag. Med 30 barn som kan motta støtte fra myndighetene, utgjør dette kun ca. 12.000 kroner.

Dermed utgjør fadderpenger og andre frivillige gaver fra Norge og Sverige langt over 90% av inntektene.

Vi har faktisk nesten ingen administrasjonsutgifter, og det lille vi har, dekkes ikke av fadderpenger.

Nyhetsbrev sendes 4 ganger i året til faddere og andre interesserte.

Ressursgruppen

Fordi nesten hele driftsbudsjettet finansieres med fadderpenger og frivillige gaver, er man helt avhengig av å koordinere arbeidet mellom Bolivia og Norge. Derfor ble det i 2003 opprettet en ressursgruppe på for tiden 8 faste medlemmer med hovedansvaret for oppfølging, korrespondanse, håndtering av prosjekter og mange andre praktiske saker, for at man kan til støtte og hjelp for VINE.

Siden VINE er fullt ut nasjonalisert med kun boliviansk personal, er det et stort behov for tett oppfølging. Derfor reiser representanter for ressursgruppen til Bolivia to ganger i året for å ha samtaler med personalet, delta i styremøter og generalforsamling, og ellers være mye sammen med barna og ungdommene. Les mer om ressursgruppens arbeid.

Organiseringen av VINE

VINE har eget styre som velges for to år, men med mulighet for gjenvalg. Styremedlemmene velges av en årlig generalforsamling ("Asamblea"), der også årsrapport og regnskap legges fram. Styret samles månedlig, og representanter fra ressursgruppen kan delta i møtene digitalt (Skype, WhatsApp).

VINE's organisering og drift er basert på statutter, utarbeidet av Styret i VINE og ressursgruppen i fellesskap. Statuttene ble godkjent av Styret, generalforsamling og myndighetene i 2009.

Formålsparagraf

VINE's formål er definert i statuttene og gjengis her:

VINE har som viktigste formål å 

  1. fremme en indre menneskelig utvikling basert på kristne prinsipper.
  2. ta i mot og ta hånd om gutter, jenter, tenåringer og ungdommer som er foreldreløse og forlatte, til hvilke man gir dem en permanent erstatningsfamilie slik at de kan leve i et miljø som dekker deres åndelige og materielle behov
  3. gi sikkerhet for at beboerne i VINE kommer inn i utdanningsprogrammer som leder fram til en teknisk eller universitetsutdannelse i henhold til deres evner og interesser.
  4. sørge for at deres inntreden i det sosiale og samfunnsmessige liv som borgere, bidrar til utvikling og forvandling
Sagt på en annen måte: VINE ønsker å gi barna et hjem preget av trygghet og kjærlighet, der de får dekket de grunnleggende behovene, får skolegang og utdannelse slik at de kan etablere seg som voksne og selvstendige, gode samfunnsborgere som gir positive bidrag til sitt land.