Om Barnelandsbyen (VINE)


Når voksne har det vanskelig - har barn det verre.

Dette er virkeligheten som både misjonen og andre hjelpeorganisasjoner stadig konfronteres med i Bolivia . Gang på gang har man vært nødt til å ta seg av foreldreløse og forlatte barn.

Bolivia er, tross store naturforekomster, det fattigste landet i Sør Amerika. Landet er 2,5 ganger større enn Norge, og ca. 10 millioner innbyggere. Befolkningen bor for det meste i jungelområder med tropisk hete og fuktighet og i fjellpartiene rundt Andesfjellene, der klimaet er tørt og kaldt. De fleste innbyggerne er indianere. Analfabetismen er høy, og gjennomsnittsalderen lav. Hovedstaden i Bolivia er La Paz, som er en av verdens høyest beliggende byer.
 
Cochabamba er med sine rundt 1 million innbyggere, den tredje største byen i Bolivia. Byen ligger i Andesfjellene i nesten 2600 meters høyde over havet. Byen har den senere tiden vokst i rekordfart, særlig på grunn av det behagelige klimaet som gjør det attraktivt for mennesker fra andre deler av Bolivia å bosette seg. Imidlertid har byen hatt og har fortsatt store utfordringer med infrastrukturen. Mange mennesker lever på eller under fattigdomsgrensen i gatene, og rundt 7000 barn lever i storbyen som foreldreløse eller forlatte barn.
 

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.

Trangen etter å hjelpe noen av de foreldreløse og forlatte barna var grunnlaget for ideen om å starte en barnelandsby i Cochabamba. Navnet ble Villa Infantil "Nueva Esperanza" (Barnelandsbyen "Nytt Håp"), ofte forkortet til VINE, for å uttrykke ønsket om å gi nytt håp til noen av barna.
Barnelandsbyen ble bygget opp som et humanitært arbeid av misjonen med midler fra den norske TV aksjonen "Håp" i 1983.

I 1979 begynte planleggingen som tok lang tid på grunn av flere regjeringsskifter i landet.
I 1984 begynte man å bygge, og i oktober 1985 flyttet de første barna inn i barnelandsbyen. Den offisielle innvielsen fant sted våren 1986. VINE feirer i 2011 sitt 25-årsjubileum.
 

VINE-familien

VINE-familien består av rundt 70 barn og unge. Ca 40 barn bor inne i selve barnelandsbyen som har en beliggenhet i et lite dalføre helt i utkanten av Cochabamba, like nedenfor åsen med Kristus-statuen. Barna er fordelt på 4 småhus med ca 10 barn i hver.
To ungdomshjem, ett for jenter og ett for gutter, ble rundt 1990 bygget og innredet for å ta imot ungdommer som flytter ut av barnelandsbyen, og som skal lære å stå på egne ben. Guttesenteret har ca 10 gutter i tenåringsalderen. Her får de bo til de er 18-20 år.
Jentesenteret står i øyeblikket ledig, fordi man for tiden har få jenter i tenåringsalderen, men først og fremst fordi det er tryggere for jentene å bo i husene inne i selve barnebyen. Der får de assistere mammaene i husene med å hjelpe de yngre barne med praktiske ting.
Noen få barn og unge bor i fosterhjem, og studenter bor på hybel under utdannelse med støtte fra barnelandsbyen.
 

Personalet

Etter en lang nasjonaliseringsperiode er alle ansatte nå bolivianere. Personalet består i dag av
  - daglig leder
  - en mamma (ofte kalt "tante") i hvert hus, pluss to "vikarmammaer" som ambulerer mellom husene for å avlaste mammaene når de har fri eller ferie
  - leder for guttesenteret
  - pedagog, sosialarbeider, sekretær og regnskapsfører
  - vaktmesterfamilie pluss en hovedansvarlig for alt vedlikehold
  - to kokker
For tiden er det 16 lønnede medarbeidere i VINE.
 

Volontører

Den senere tiden har interessen for å reise fra Norge eller Sverige for å være kortere eller lengre tid i VINE som volontører, vært økende. Dette er en fin måte for ungdommer å bli kjent med en annen kultur, lære seg spansk, men først fremst være til støtte og hjelp for barna og ungdommene i VINE.
 

Finansiering

Økonomisk er barnelandsbyen helt avhengig av fadderpenger. Alle penger til driften kommer fra frivillige givere i Norge og Sverige.
Kun 5% av pengene som kommer inn går til administrasjon her i Norge og reiser for å følge opp arbeidet.
Innkomne fadderpenger sendes hver måned ut til Bolivia. Og 4 nyhetsbrev blir sendt til faddere i året.

Ressursgruppen

Fordi nesten 90% av driftsbudsjettet finansieres med norske og svenske fadderpenger, er man helt avhengig av å koordinere arbeidet mellom Bolivia og Norge. Derfor ble det i 2003 opprettet en ressursgruppe på 5 faste medlemmer med hovedansvaret for oppfølging, korrespondanse, håndtering av mange ulike praktiske saker og i det hele være en støtte og hjelp for VINE.
Siden VINE er fullt ut nasjonalisert med kun boliviansk personale, er det et stort behov for tett oppfølging. Derfor reiser representanter for ressursgruppen til Bolivia to ganger i året for å ha samtaler med personalet, delta i styremøter og generalforsamling, og ellers være mye sammen med barna og ungdommene. Les mer om ressursgruppens arbeid.

Organiseringen av VINE

VINE har eget styre som velges for to år, men med mulighet for gjenvalg. Styremedlemmene velges av en årlig generalforsamling, der også årsrapport og regnskap legges fram.
VINE's organisering og drift er basert på statutter, utarbeidet av Styret i VINE og ressursgruppen i fellesskap. Statuttene ble godkjent av Styret, generalforsamling og myndighetene i 2009.

Formålsparagraf

VINE's formål er definert i statuttene og gjengis her:

VINE har som viktigste formål å

1. fremme en indre menneskelig utvikling basert på kristne prinsipper.

2. ta i mot og ta hånd om gutter, jenter, tenåringer og ungdommer som er foreldreløse og forlatte, til hvilke man gir dem en permanent erstatningsfamilie slik at de kan leve i et miljø som dekker deres åndelige og materielle behov

3. gi sikkerhet for at beboerne i VINE kommer inn i utdanningsprogrammer som leder fram til en teknisk eller universitetsutdannelse i henhold til deres evner og interesser.

4. sørge for at deres inntreden i det sosiale og samfunnsmessige liv som borgere, bidrar til utvikling og forvandling


Sagt på en annen måte: VINE ønsker å gi barna et hjem preget av trygghet og kjærlighet, der de får dekket de grunnleggende behovene, får skolegang og utdannelse slik at de kan etablere seg som voksne og selvstendige, gode samfunnsborgere som gir positive bidrag til sitt land.


Sponsorer

Faste annonsører får sin plass her med logo og lenke til egen hjemmeside.
Ta i så fall kontakt med oss.